Search again

พบ: 30  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
"ดอนยูง" ชุมชนล้อมรัก พิทักษ์เด็ก / กชกร ชิณะวงศ์, บรรณาธิการ.
ผู้แต่ง
กชกร ชิณะวงศ์, บรรณาธิการ.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานภาค, 2548.
เลขเรียก
307.72 ด195 2548
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาชุมชนเชิงพหุลักษณ์ : บทเรียนจากวิจัยภาคสนาม / อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์.
ผู้แต่ง
อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.), 2548.
เลขเรียก
307.72 อ154ก 2548
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ความรู้กับการเมืองเรื่องทรัพยากร / ศูนย์มนุษยวิทยาสิริธร (องค์การมหาชน).
ผู้แต่ง
ศูนย์มนุษยวิทยาสิริธร (องค์การมหาชน).
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ศูนย์มนุษยวิทยาสิริธร (องค์การมหาชน), 2548.
เลขเรียก
333.72 ศ415ค 2548
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ถอดรหัสการพัฒนา / ศุภชัย เจริญวงศ์, อรัญญา ศิริผล, สุรสม กฤษณะจูฑะ, บรรณาธิการ.
ผู้แต่ง
ศุภชัย เจริญวงศ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาการเมือง, 2544.
เลขเรียก
301.09593 ศ462ถ 2544
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
นิเวศวัฒนธรรมในความเปลี่ยนแปลง วลัยลักษณ์ ทรงศิริ.
ผู้แต่ง
วลัยลักษณ์ ทรงศิริ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์, 2556.
เลขเรียก
303.409593 ว1711น 2556eb
หนังสือ Loading...

image
ผูกโยด : (วิถีและพลังของการผูกเกลอ ผูกดวง และขนบนิยมอุปถัมภ์ของผู้คนสามจังหวัดชายขอบรอบทะเลสาบสงขลา) / อาคม เดชทองคำ.
ผู้แต่ง
อาคม เดชทองคำ.
สำนักพิมพ์
นครศรีธรรมราช : สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช, 2546.
เลขเรียก
303.327 อ216ผ 2546
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ผ้าป่าข้าว : บทสะท้อนวิธีคิดของชุมชนท / โดยอาริยา เศวตามร์.
ผู้แต่ง
อาริยา เศวตามร์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2542.
เลขเรียก
303.4 อ 273 ผ 2542
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
พลวัตของชุมชนลุ่มน้ำนครชัยศรี : มิติทางนิเวศทางวัฒนธรรม / โดย เสาวภา พรสิริพงษ์...[และคนอื่นๆ].
ผู้แต่ง
เสาวภา พรสิริพงษ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2551.
เลขเรียก
306.3 พ177 2551
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
พลวัติและความยืดหยุ่นของสังคมชาวนา : เศรษฐกิจชุมชนภาคเหนือและการปรับกระบวนทัศน์ว่าด้วยชุมชนในประเทศโลกที่สาม / ยศ สันตสมบัติ.
ผู้แต่ง
ยศ สันตสมบัติ.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546.
เลขเรียก
307.14 ย18พ 2546
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
มานุษยวิทยาประยุกต์ในงานพัฒนาชุมชน 2683201 / สมเกียรติ ตันสกุล.
ผู้แต่ง
สมเกียรติ ตันสกุล.
สำนักพิมพ์
สุราษฎร์ธานี : คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี, 2534.
เลขเรียก
า1611ม 2534
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัย หัวเชือกวัวชน / อาคม เดชทองคำ.
ผู้แต่ง
อาคม เดชทองคำ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โปรแกรมวิชารัฐศาสตร์ สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช, 2543.
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ราษไศล : ภูมิปัญญา สิทธิ และวิถีแห่งป่าทามแม่น้ำมูน / โดย คณะนักวิจัยไทบ้านราษีไศล.
สำนักพิมพ์
ศรีษะเกษ : เครือข่ายองค์กรชาวบ้านร่วมอนุรักษ์ป่าทามแม่น้ำมูน 3 จังหวัด (คอปม.), 2548.
เลขเรียก
307.72 ร283 2548
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
วัฒนธรรมตาลโตนด : กระบวนการสร้างชุมชนเข้มแข็ง / โดย พรรณิภา โสตถิพันธุ์...[และคนอื่นๆ].
ผู้แต่ง
พรรณิภา โสตถิพันธุ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2547.
เลขเรียก
306.349 ว113 2547
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
วัวชน กับคนใต้.
ผู้แต่ง
จรัญ จันทลักขณา,
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ศูนย์พันธุ์วิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ศช.), 2543.
เลขเรียก
306.487 ว117 2543
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles