Search again

พบ: 5  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
107 ปี กระทรวงศึกษาธิการ.
ผู้แต่ง
ศึกษาธิการ, กระทรวง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2542.
เลขเรียก
370.2 ศ311ร 2542
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
คุรุวาทะ / เอกวิทย์ ณ ถลาง.
ผู้แต่ง
เอกวิทย์ ณ ถลาง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มติชน, 2532.
เลขเรียก
379.593 อ51ค 2532
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ประมวลข่าวการศึกษา ปี 2529 / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.
ผู้แต่ง
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, สำนักงาน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กองสารสนเทศ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2530.
เลขเรียก
379.593 ค1411ป 2530
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
มองการศึกษาไทย : อดีต ปัจจุบัน อนาคต / บรรณาธิการโดย สถิต แก้วเชื้อ และจิตรกร ตั้งเกษมสุข.
ผู้แต่ง
สถิต แก้วเชื้อ, บรรณาธิการ.
สำนักพิมพ์
อุดรธานี : วิทยาลัยครูอุดรธานี, 2526.
เลขเรียก
379.593 ส143ม 2526
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
เอกสารการนิเทศการศึกษาฉบับสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี / กรมการฝึกหัดครู.
ผู้แต่ง
การฝึกหัดครู, กรม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหัดครู, 2525.
เลขเรียก
081 ก37อ 2525
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles