Search again

พบ: 25  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การศึกษาทางเลือก = Alternative education / วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา.
ผู้แต่ง
วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2564.
เลขเรียก
371.04 ว3711ก 2564
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การศึกษานอกระบบโรงเรียน / ศุภร ศรีแสน.
ผู้แต่ง
ศุภร ศรีแสน.
สำนักพิมพ์
มหาสารคาม : ภาควิชาการศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม, 2530.
เลขเรียก
374 ศ46ก 2530
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การศึกษานอกระบบโรงเรียน / สุนทร โคตรบรรเทา.
ผู้แต่ง
สุนทร โคตรบรรเทา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2524.
เลขเรียก
374 ส45ก 2524
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การศึกษานอกแบบเพื่อพัฒนาท้องถิ่นชนบท / อบรม สินภิบาล.
ผู้แต่ง
อบรม สินภิบาล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, ม.ป.ป.
เลขเรียก
อ15ก
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การศึกษานอกโรงเรียน / สภาสตรีแห่งชาติ.
ผู้แต่ง
สภาสตรีแห่งชาติ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สภาสตรีแห่งชาติ, 2519.
เลขเรียก
ส162ก 2519
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การศึกษานอกโรงเรียน / สุนทร สุนันทชัย.
ผู้แต่ง
สุนทร สุนันทชัย.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : บรรณกิจ, 2523.
เลขเรียก
ส45ก 2523
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาบทบาทของสื่อสารมวลชนต่อการศึกษาของชาวบ้าน / สำนักนายกรัฐมนตรี.
ผู้แต่ง
สำนักนายกรัฐมนตรี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี.
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาผู้ใหญ่ : พื้นฐานการปฏิบัติ / โดย กอร์ดอน จี.คาดเคนวัลด์ และชารอน บี.เมอเรี่ยม.
ผู้แต่ง
ดาคเคนวัลด์, กอร์ดอน จี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2530.
เลขเรียก
ด21ก 2530
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาผู้ใหญ่:ทฤษฎีและปฏิบัติ / สุจิต ศิลารักษ์.
ผู้แต่ง
สุจิต ศิลารักษ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2527.
เลขเรียก
ส42ก 2527
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาผู้ใหญ่:แนวทรรศน์ทั่วโลก / แปลโดย กรมการศึกษานอกโรงเรียน.
ผู้แต่ง
โลว์, จอห์น.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาฯ สหประชาชาติ, 2530.
เลขเรียก
ล87ก 2530
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาผู้ใหญ่สำหรับประเทศกำลังพัฒนา
ผู้แต่ง
สุวัฒน์ วัฒนวงศ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ภาควิชาการศึกษาผู้ใหญ่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2524
เลขเรียก
374 ส47ก
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาผู้ใหญ่เปรียบเทียบสหรัฐอเมริกา-ไทย / โมหัมมัด อับดุลกาเดร์.
ผู้แต่ง
โมหัมมัด อับดุลกาเดร์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : อักษรบัณฑิต, 2520.
เลขเรียก
374.9 ม89ก 2520
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การสอนผู้ใหญ่ / สมคิด อิสระวัฒน์.
ผู้แต่ง
สมคิด อิสระวัฒน์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : จรัลสนิทวงค์การพิมพ์, 2543.
เลขเรียก
ส161ก 2543
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image

image
การเรียนการสอนผู้ใหญ่เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ผู้แต่ง
อุ่นตา นพคุณ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527
เลขเรียก
374.02 อ45ก
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles