Search again

พบ: 5  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การจัดทำหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้แต่ง
ศึกษาธิการ, กระทรวง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรมวิชาการ) กระทรวงศึกษาธิการ, 2544.
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
Visual Loading...

image
รายงานการวิจัยเพื่อจัดทำโครงร่างหลักสูตรปริญญาตรี ผลิตครูคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา / ทบวงมหาวิทยาลัย.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัย, ทบวง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : คณะอนุกรรมการวิจัยและจัดทำหลักสูตรผลิตครูคณิตศาสตร์ ทบวงมหาวิทยาลัย, 2525.
เลขเรียก
370.732 ม192ร 2525
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยเรื่อง การประเมินผลหลักสูตรคณิตศาสตร์ในวิทยาลัยครู / กรมการฝึกหัดครู.
ผู้แต่ง
การฝึกหัดครู, กรม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหัดครู, 2523.
เลขเรียก
570.719 ก27ร 2523
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
รายงานผลการวิเคราะห์หลักสูตรคณิตศาสตร์ / สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ผู้แต่ง
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สถาบัน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2535.
เลขเรียก
ส125ร 2535
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles