Search again

พบ: 35  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
กระแสการปฏิรูปการศึกษาหลังมัธยมศึกษาของโลก / พรชุลี อาชสอำรุง.
ผู้แต่ง
พรชุลี อาชวอำรุง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2540.
เลขเรียก
371.3 พ172 2540
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทางไกลในระดับอุดมศึกษา : รายงานการวิจัย (ฉบับย่อ) = Distance education quality assurance management... / เชาว์ โรจน์แสง ... [และคนอื่น ๆ].
ผู้แต่ง
เชาว์ โรจนแสง.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2547.
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การติดตามผลนักศึกษาที่จบครุศาสตรบัณฑิตจากวิทยาลัย 17 แห่ง : ปีการศึกษา 2518 และ 2519 / กรมการฝึกหัดครู.
ผู้แต่ง
การฝึกหัดครู, กรม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหัดครู, 2521.
เลขเรียก
370.78 ก27ก 2521
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเอกชน / สถาพร มอญโนพาน.
ผู้แต่ง
สถาพร มอญโนพาน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, 2540.
เลขเรียก
378.04 ส142ก 2540
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต : ศึกษาเฉพาะกรณีสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล / พรรณราย แสงวิเชียร.
ผู้แต่ง
พรรณราย แสงวิเชียร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, 2540.
เลขเรียก
378.19 พ177ก 2540
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image

image
การวิจัยสถาบัน : เครื่องมือพัฒนาสถาบันสู่ความเป็นเลิศ / องอาจ นัยพัฒน์.
ผู้แต่ง
องอาจ นัยพัฒน์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สามลดา, 2561.
เลขเรียก
370.72 อ129ก 2561
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาความต้องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และแนวโน้มการให้บริการทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาในท้องถิ่นของสถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี / สถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
ผู้แต่ง
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี, สถาบัน. สำนักวิจัยและบริการการศึกษา.
สำนักพิมพ์
สุราษฎร์ธานี : สำนักวิจัยและบริการการศึกษา สถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี, 2543.
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image

image

image
การศึกษาเปรียบเทียบสัมฤทธ์ผลของการรับนักศึกษาด้วยวิธีการให้โควต้าและการสอบคัดเลือกรุ่นปีการศึกษา 2537 = Comparative study of achievement Between quota ... / ไทย ทิพย์สุวรรณกุล.
ผู้แต่ง
ไทย ทิพย์สุวรรณกุล.
สำนักพิมพ์
นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, ม.ป.ป.
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image

image

image
ความต้องการศึกษาและได้โอกาสศึกษาใน ระดับอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร / สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์.
ผู้แต่ง
สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์.
สำนักพิมพ์
2523.
เลขเรียก
378.19 ส169ค 2523
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับลักษณะมุ่งอนาคตของนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นวิทยาลัยสารพัดช่าง กรุงเทพมหานคร / ปิยกาญจน์ กิจอุดมทรัพย์.
ผู้แต่ง
ปิยกาญจน์ กิจอุดมทรัพย์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2539.
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles