Search again

พบ: 15  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การบริหารงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน / รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ.
ผู้แต่ง
รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ.
สำนักพิมพ์
สงขลา : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยทักษิณ, 2555.
เลขเรียก
371.2 ร422ก 2555
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การบริหารโรงเรียน : นวัตกรรม / สุรพันธ์ ยันต์ทอง.
ผู้แต่ง
สุรพันธ์ ยันต์ทอง.
สำนักพิมพ์
ลพบุรี : วิทยาลัยครูเทพสตรี, 2528.
เลขเรียก
371.2 ส47ก 2528
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การบริหารโรงเรียนประถมศึกษา : สัมฤทธิผลทางการเรียนของนักเรียนครั้งที่ 2 ในจังหวัดสระบุรี และจังหวัดอุบลราชธานี.
สำนักพิมพ์
ม.ป.ท : โครงการวิจัยแบบทดลองเรื่องการจัดองค์การและระบบบริหารโรงเรียนประชาบาล, 2522.
เลขเรียก
372.1 ก27ก 2522
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การประถมศึกษา 2526 / สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ.
ผู้แต่ง
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, สำนักงาน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2527.
เลขเรียก
372.082 ค1411 2527
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การวิเคราะห์พฤติกรรมการบริหารและผลงานผู้บริหารดีเด่น โรงเรียนประถมศึกษา / โดย วิชิต ทองนุ้ย และประสาน เสริฐปัญญา.
ผู้แต่ง
วิชิต ทองนุ้ย.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2528.
เลขเรียก
372.1 ว32ก 2528
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การวิเคราะห์หาอัตราส่วนนักเขียนต่อ ครูของโรงเรียนประถมศึกษาที่เหมาะสม / ศิริชัย ชินะตังกูร.
ผู้แต่ง
ศิริชัย ชินะตังกูร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2527.
เลขเรียก
ศ373ก 2527
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การศึกษารูปแบบการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนระดับประถมศึกษาสังกัด สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร / เทพพิชัย จาวยญ...[และคนอื่นๆ].
ผู้แต่ง
เทพพิชัย จาวเจริญ.
สำนักพิมพ์
สุราษฎร์ธานี : โครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำการ วิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี, 2526.
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาแนวการบริหารโรงเรียนประถมศึกษา ที่จัดการศึกษาชั้นเด็กเล็ก / โดย ณัฐนิภา คุปรัตน์ และคนอื่นๆ.
ผู้แต่ง
ณัฐนิภา คุปรัตน์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กองวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ และครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527.
เลขเรียก
372.1 ณ113ก 2527
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่ปฏิบัติจริง และบทบาทที่คาดหวัง ด้านวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดมหาสารคาม
ผู้แต่ง
มหาสารคาม, สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด.
สำนักพิมพ์
มหาสารคาม : สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดมหาสารคาม, 2526
เลขเรียก
372.1 ม192ค ว
หนังสือ Loading...

image
คู่มือบริหารโรงเรียนประถมศึกษา / สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ.
ผู้แต่ง
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, สำนักงาน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กองนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2526.
เลขเรียก
371.2 ค1411ก 2526
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
หน้าที่และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่พัสดุ ในโรงเรียนประถมศึกษาตามทัศนะของเจ้าหน้าที่พัสดุ ครู และผู้บริหารในโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดชุมพร / โดย นิลวรรณ แย้มชะยา และคนอื่นๆ.
ผู้แต่ง
นิลวรรณ แย้มชะยา.
สำนักพิมพ์
สุราษฎร์ธานี : โครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำการ วิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี, 2526.
เลขเรียก
น37ห 2526
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
เอกสารประกอบการอบรมผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา / จรัส โพธิศิริ.
ผู้แต่ง
จรัส โพธิศิริ.
สำนักพิมพ์
นครศรีธรรมราช : ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช, 2529.
เลขเรียก
372.1 จ1711อ 2529
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
โครงสร้างและระบบการบริหารการประถมศึกษา / นิยม อมรจรรยาพันธ์.
ผู้แต่ง
นิยม อมรจรรยาพันธ์.
สำนักพิมพ์
นครศรีธรรมราช : วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช, 2525.
เลขเรียก
372.1 น36ค 2525
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles