Search again

พบ: 24  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว / ราณี อิสิชัยกุล
ผู้แต่ง
ราณี อิสิชัยกุล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2547.
เลขเรียก
910.68 ร243ก 2547
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การท่องเที่ยวชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน / ทวีป ศิริรัศมี, บรรณาธิการ.
ผู้แต่ง
ทวีป ศิริรัศมี,
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ชุดโครงการนโยบายและแผนอุตสาหกรรมท่องเที่ยว, 2550.
เลขเรียก
915.93 ก274 2550
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การท่องเที่ยวและงานมัคคุเทศก์ : เอกสารประกอบการอบรมมัคคุเทศก์อาชีพ รุ่นที่1ของจังหวัดนครศรีธรรมราช / ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครศรีธรรมราช.
ผู้แต่ง
นครศรีธรรมราช, จังหวัด. ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน.
สำนักพิมพ์
นครศรีธรรมราช : ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครศรีธรรมราช, 2530.
เลขเรียก
915.9593 น117ก 2530
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การท่องเที่ยวโดยชุมชน : แนวคิดและประสบการณ์พื้นที่ภาคเหนือ / สินธุ์ สโรบล, บรรณาธิการ.
ผู้แต่ง
สินธุ์ สโรบล, บรรณาธิการ.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานภาค, 2546.
เลขเรียก
915.93 ก274 2546
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน = Sustainable tourism development / โดย บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา.
ผู้แต่ง
บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : เพรส แอนด์ ดีไซน์, 2548.
เลขเรียก
338.4791 บ435ก 2548
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การวางแผนและการจัดรายการนำเที่ยว = Introduction to Tour planning and Organizing / บังอร ฉัตรรุ่งเรือง.
ผู้แต่ง
บังอร ฉัตรรุ่งเรือง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สยาม บุ๊คส์, 2554.
เลขเรียก
910 บ112ก 2554
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การศึกษารวบรวมงานวิจัยเกี่ยวกับจังหวัดกาญจนบุรี ด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม / ฟาริส โยธาสมุทร.
ผู้แต่ง
ฟาริส โยธาสมุทร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2559.
เลขเรียก
915.93 ฟ273ก 2559
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวและโอกาสทางการตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มอาเซียนของประเทศไทย : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการย่อยที่ 1 = The tourism competitiveness and opportunities of ASEAN tourism...
ผู้แต่ง
มิ่งสรรพ์ ขาวสะอาด.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558.
เลขเรียก
338.4791 ค172 2558
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ความหมายและความสำคัญของตลาดเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.
ผู้แต่ง
คณะกรรมการการอุดมศึกษา, สำนักงาน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, [254-].
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
Music Loading...

image
งานบรรยาย "Mansion 7...เที่ยวกับผี ธุรกิจท่องเที่ยวยุคใหม่" [Videorecording] ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ.
ผู้แต่ง
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ, 2553.
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
Visual Loading...

image
บทสรุปสำหรับผู้บริหารแผนงานโครงการการส่งเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพสูง (RDG5550048) = Promoting the potential of hi-value tourism industry and hi-value destination / มิ่งส...
ผู้แต่ง
มิ่งสรรพ์ ขาวสะอาด,
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558.
เลขเรียก
338.4791 บ148 2558
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
สร้างระบบจัดลำดับความสามารถของ อปท. ในการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพสูง : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการย่อยที่ 2 = Benchmarking system for ranking local governments' capacity in promoting high qual...
ผู้แต่ง
มิ่งสรรพ์ ขาวสะอาด.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558.
เลขเรียก
338.4791 ม328ส 2558
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
ผู้แต่ง
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2529.
เลขเรียก
910.2 ก27อ 2529
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
แผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ : รายงานฉบับย่อสำหรับผู้บริหาร / โดย คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ผู้แต่ง
เกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัย. คณะวนศาสตร์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2545.
เลขเรียก
915.93 ผ755 2545
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
แผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ : รายงานขั้นสุดท้าย / โดย คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ผู้แต่ง
เกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัย. คณะวนศาสตร์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ: คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2545.
เลขเรียก
915.93 ผ755
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles