Search again

พบ: 14  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
ชนบทไทย : จากอดีตสู่อนาคต / จามะรี เชียงทอง.
ผู้แต่ง
จามะรี เชียงทอง.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : แผนงานสร้างเสริมนโยบายสาธารณะที่ดี (นสธ.) สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557.
เลขเรียก
307.72 จ2611ช 2557
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ทรายขาว : ภาพชีวิตและความเคลื่อนไหวของชุมชนในปัตตานี / ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี, กุสุมา กูใหญ่, บรรณาธิการ.
สำนักพิมพ์
ปัตตานี : ศูนย์บริการวิชาการและชุมชน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 2545.
เลขเรียก
307.1 ท172 2545
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ปัญหาพื้นฐานของชาวนาไทย / วิทยากร เชียงกูล
ผู้แต่ง
วิทยากร เชียงกูล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์, 2525.
เลขเรียก
631.092 ว34ป 2525
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ภูมิศาสตร์ชนบท.
ผู้แต่ง
สากล สถิตวิทยานันท์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2532.
เลขเรียก
910.1301 ส21ภ
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
มรดกทางวัฒนธรรมและศาสนา : พลังสร้างสรรค์ในชุมชนชนบท / กาญจนา แก้วเทพ.
ผู้แต่ง
กาญจนา แก้วเทพ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สภาคาทอลิกแห่งประเทศไทยเพื่อการพัฒนา, 2530.
เลขเรียก
301.35 ก23ม 2530
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
รวมบทความทฤษฎีการพัฒนา / สุริชัย หวันแก้ว, บรรณาธิการ.
ผู้แต่ง
สุริชัย หวันแก้ว, บรรณาธิการ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพ : สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524.
เลขเรียก
309.1 ส472ร 2524
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
สังคมชนบทในโลกสมัยใหม่ / จามะรี เชียงทอง.
ผู้แต่ง
จามะรี เชียงทอง.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2560.
เลขเรียก
307.72 จ2611ช 2560
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
สังคมชนบทไทย / ประเสริฐ แย้มกลิ่นฟุ้ง...[และคนอื่น ๆ].
ผู้แต่ง
ประเสริฐ แย้มกลิ่นฟุ้ง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529.
เลขเรียก
301.35 ป1711ส 2529
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
สังคมวิทยาชนบท / รัชนีกร เศรษโฐ.
ผู้แต่ง
รัชนีกร เศรษโฐ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2528.
เลขเรียก
301.35 ร112ส 2528
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
สังคมวิทยาชนบท / สุวรรณ บัวทวน.
ผู้แต่ง
สุวรรณ บัวทวน.
สำนักพิมพ์
ขอนแก่น : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2525.
เลขเรียก
301.35 ส47ส 2525
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
สังคมวิทยาชนบท / เชิดชาย เหล่าหล้า.
ผู้แต่ง
เชิดชาย เหล่าหล้า.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : แพร่พิทยา, 2515.
เลขเรียก
301.35 ช64ส 2515
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
สังคมวิทยาชนบทและเมือง (สังคม211) / ภัทรามน จำปาเงิน.
ผู้แต่ง
ภัทรามน จำปาเงิน.
สำนักพิมพ์
เพชรบุรี : วิทยาลัยครูเพชรบุรี, 2524.
เลขเรียก
301.35 ภ114ส 2524
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
สิ่งดีดีในการสร้างสุขภาพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / ผู้เขียน เรียบเรียงและรวบรวม นิรชรา อัศวธีรากุล.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ (สปรส.), 2547.
เลขเรียก
915.93 ส324 2547
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
หมู่บ้านชาวนาปฏิวัติบนแผ่นดินอีสานตอนบน / ธันวา ใจเที่ยง.
ผู้แต่ง
ธันวา ใจเที่ยง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์, 2546.
เลขเรียก
307.1 ธ115ห 2546
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles