Search again

พบ: 295  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
กรณีตัวอย่าง : รูปแบบการวิจัยและพัฒนาทั้งโรงเรียนของนักวิจัยในพื้นที่ โครงการโรงเรียนปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.
ผู้แต่ง
เลขาธิการสภาการศึกษา, สำนักงาน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2547.
เลขเรียก
370.7 ล512ก 2547
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
กรอบทิศทางการวิจัยทางการศึกษา : รายงานการวิจัย / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.
ผู้แต่ง
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550.
เลขเรียก
370.72 ก179 2550
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
กรอบแนวคิดการวิจัย / มนสิช สิทธิสมบูรณ์.
ชื่อผู้แต่ง
มนสิช สิทธิสมบูรณ์.
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
บทความวารสาร

image
การขยายโอกาสทางการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาติ / กว้าง รอบคอบ.
ผู้แต่ง
กว้าง รอบคอบ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร.
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัย / กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ.
ผู้แต่ง
วิชาการ, กรม. กองวิจัยทางการศึกษา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ, 2543.
เลขเรียก
371.27 ว322ก 2543
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image

image
การทำวิจัยทางการศึกษา / รวีวรรณ ชินะตระกูล.
ผู้แต่ง
รวีวรรณ ชินะตระกูล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง, 2542.
เลขเรียก
001.42 ร173ก 2542
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การนำผลวิจัยไปใช้ในการจัดการศึกษา : เอกสารประชุมปฏิบัติการเกี่ยวกับการวิจัยทางการศึกษา ครั้งที่ 5 / กระทรวงศึกษาธิการ.
ผู้แต่ง
ศึกษาธิการ, กระทรวง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2529.
เลขเรียก
370.78 ศ311ก 2529
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การประชุมทางวิชาการเพื่อเสนอผลงานวิจัย ประจำปี 2533 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระบบพฤติกรรม ศึกษาศาสตร์ สังคมศาสตร์ 6-8 สิงหาคม 2533 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร.
ผู้แต่ง
ศรีนครินทรวิโรฒ, มหาวิทยาลัย.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2523.
เลขเรียก
370.78 ก275 2523
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การประเมินผลเบื้องต้นเกี่ยวกับการศึกษา
ผู้แต่ง
วางแผนการศึกษา, สำนักงาน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ม.ป.ท., ม.ป.ป.
เลขเรียก
371.7 ง25ก
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาการวิจัยในชั้นเรียน โดยใช้รูปแบบการนิเทศแบบแผ่สาขา / ประทีป แสงเปี่ยมสุข.
ผู้แต่ง
ประทีป แสงเปี่ยมสุข.
สำนักพิมพ์
พัทลุง : สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพัทลุง, 2544.
เลขเรียก
370.7 ป1711ก 2544
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาการวิจัยในชั้นเรียน โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน / ประทีป แสงเปี่ยมสุข.
ผู้แต่ง
ประทีป แสงเปี่ยมสุข.
สำนักพิมพ์
พัทลุง : สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพัทลุง, 2550.
เลขเรียก
370.7 ป1711ก 2550
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาชุดวิชาครูเรียนรู้ผู้เรียน ตามแนวคิดปรีชาสามารถของนักศึกษาสาขาการศึกษา สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช / จุติพร อัศวโสวรรณ
ผู้แต่ง
จุติพร อัศวโสวรรณ.
สำนักพิมพ์
นครศรีธรรมราช : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, 2547.
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles