Search again

พบ: 16  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
ข้อมูลทางวัฒนธรรม ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช / สุชีลา เกิดขุมทรัพย์.
ผู้แต่ง
สุชีลา เกิดขุมทรัพย์.
สำนักพิมพ์
นครศรีธรรมราช : วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช, 2527.
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ข้อมูลทางวัฒนธรรม ตำบลแหลมตะลุมพุก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช / กรรจนี มาลากาญจน์.
ผู้แต่ง
กรรจนี มาลากาญจน์.
สำนักพิมพ์
นครศรีธรรมราช : วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช, 2527.
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ข้อมูลทางวัฒนธรรมของตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช / นภร กลิ่นสัมผัส.
ผู้แต่ง
นภร กลิ่นสัมผัส.
สำนักพิมพ์
นครศรีธรรมราช : วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช, 2526.
เลขเรียก
390.9593 น16ข 2526
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ข้อมูลทางวัฒนธรรมตำบลโพธิ์เสด็จ / กุหลาบ ราโชกาญจน์.
ผู้แต่ง
กุหลาบ ราโชกาญจน์.
สำนักพิมพ์
นครศรีธรรมราช : วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช, 2526.
เลขเรียก
390.9593 ก47ข 2526
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ข้อมูลทางวัฒนธรรมในตำบลดอนตะโก อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช / วนิดา อินทร์แก้ว.
ผู้แต่ง
วนิดา อินทร์แก้ว.
สำนักพิมพ์
นครศรีธรรมราช : วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช, 2526.
เลขเรียก
390.9593 ว153ข 2526
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ข้อมูลทางวัฒนธรรมในตำบลนาพรุ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช / ละออง ศรีทองสม.
ผู้แต่ง
ละออง ศรีทองสม.
สำนักพิมพ์
นครศรีธรรมราช : วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช, 2526.
เลขเรียก
390.9593 ล19ข 2526
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ข้อมูลทางวัฒนธรรมในตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช / ฉลวย ชุมนุม.
ผู้แต่ง
ฉลวย ชุมนุม.
สำนักพิมพ์
นครศรีธรรมราช : วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช, 2527.
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ข้อมูลทางวัฒนธรรมในตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช / วิไล ยุ้งย่าง.
ผู้แต่ง
วิไล ยุ้งย่าง.
สำนักพิมพ์
นครศรีธรรมราช : วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช, 2526.
เลขเรียก
390.9593 ว37ข 2526
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ข้อมูลทางวัฒนธรรมในตำบลเกาะเปียะ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง / พรทิพย์ ตั้งคำ.
ผู้แต่ง
พรทิพย์ ตั้งคำ.
สำนักพิมพ์
นครศรีธรรมราช : วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช, 2526.
เลขเรียก
390.9593 พ17ข 2526
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช / สุจินต์ ฉายประทีป.
ผู้แต่ง
สุจินต์ ฉายประทีป.
สำนักพิมพ์
นครศรีธรรมราช : วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช, 2527.
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ความสูญเปล่าทางแรงงานและวัตถุดิบ อันเนื่องมาจากความคลี่คลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ / ชิดชนก เชิงเชาว์.
ผู้แต่ง
ชิดชนก เชิงเชาว์.
สำนักพิมพ์
สงขลา : สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา, 2527.
เลขเรียก
390.9593 ช34ค 2527
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
พัฒนาการทางวัฒนธรรม : กรณีทักษิณ / โดยวิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช.
ผู้แต่ง
นครศรีธรรมราช, วิทยาลัยครู.
สำนักพิมพ์
นครศรีธรรมราช : ศูนย์วัฒนธรรมภาคใต้ วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช:สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ จังหวัดนครศรีธรรมราช, 2534.
เลขเรียก
390.9593 น117พ 2534
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
วัฒนธรรมบันเทิงภาคใต้ / ภัทรวดี ภชฎาภิรมย์.
ผู้แต่ง
ภัทรวดี ภชฎาภิรมย์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554.
เลขเรียก
306.484 ภ114ว 2554
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ศาสนาและวัฒนธรรมไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ / โดย ชำเลือง วุฒิจันทร์ และคนอื่นๆ.
ผู้แต่ง
ชำเลือง วุฒิจันทร์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2523.
เลขเรียก
390.9593 ช215ศ 2523
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles