หอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

1 หมู่ 4 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280

หมายเลขโทรศัพท์ 0-7580-9833, 075-377-444 หมายเลขโทรสาร 0-7580-9832