Search again

Found: 485  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การศึกษานิทานพื้นบ้านในจังหวัดนครศรีธรรมราช / วิเชียร ณ นคร.
Author
วิเชียร ณ นคร.
Published
นครศรีธรรมราช : ศูนย์วัฒนธรรมภาคใต้ วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช, 2531.
Location
หอสมุดกลาง

image
การศึกษาผลกระทบจากอุทกภัยในจังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2531 / วิฑูรย์ เวชประสิทธิ์, ชิต ปุริโสดม.
Author
วิฑูรย์ เวชประสิทธิ์.
Published
นครศรีธรรมราช : วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช, 2532.
Call Number
904.5 ว33ก 2532
Location
หอสมุดกลาง

image
การศึกษาวัฒนธรรมพื้นบ้าน อำเภอขนอม อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช / โดย วิเชียร ณ นคร และคนอื่นๆ.
Author
วิเชียร ณ นคร.
Published
นครศรีธรรมราช : คณะกรรมการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเพื่อวางแผนพัฒนาแหล่งโบราณสถานเมืองนครศรีธรรมราช, 2528.
Call Number
959.383 ว32ก 2528
Location
หอสมุดกลาง

image
การศึกษาวิเคราะห์ค่านิยมเกี่ยวกับสตรีไทยถิ่นใต้ที่ปรากฏในวรรณกรรมท้องถิ่นประเภทมุขปาฐะ / วิเชียร ณ นคร, วิมล ดำศรี.
Author
วิเชียร ณ นคร.
Published
นครศรีธรรมราช : ศูนย์วัฒนธรรมภาคใต้ วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช, 2525.
Call Number
390.9593 ว315ก 2525
Location
หอสมุดกลาง

image
การศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมมุขปาฐะเมืองนครศรีธรรมราช / วิมล ดำศรี.
Author
วิมล ดำศรี.
Published
นครศรีธรรมราช : ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช, 2539.
Location
หอสมุดกลาง

image
การศึกษาวิเคราะห์ศาสตร์ในสุบินสำนวนเก่า วรรณกรรมของกวีชาวนครศรีธรรมราช / วิมล ดำศรี.
Author
วิมล ดำศรี.
Published
นครศรีธรรมราช : ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, 2553.
Call Number
895.918 ว36ก 2553
Location
หอสมุดกลาง

image
การศึกษาวิเคราะห์เพลงกล่อมเด็กเมืองนครศรีธรรมราช / วิมล ดำศรี.
Author
วิมล ดำศรี.
Published
นครศรีธรรมราช : โปรแกรมวัฒนธรรมศึกษา ภาควิชาภาษาไทย วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช, 2532.
Call Number
398.8 ว36ก 2532
Location
หอสมุดกลาง

image
การศึกษาสภาพหมู่บ้านเป้าหมาย ตำบลแหลมตะลุมพุก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช / กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน เขต 8 จังหวัดนครศรีธรรมราช.
Author
นครศรีธรรมราช, กองกำกับการตชด. เขต 8.
Published
นครศรีธรรมราช : กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน เขต 8 จังหวัดนครศรีธรรมราช, 2529.
Call Number
959.383 น117ก 2529
Location
หอสมุดกลาง

image
การศึกษาสภาพหมู่บ้านเป้าหมายตำบลปริก อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช / กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน เขต8 จังหวัดนครศรีธรรมราช.
Author
นครศรีธรรมราช, กองกำกับการตชด.เขต8.
Published
นครศรีธรรมราช : กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน เขต8 จังหวัดนครศรีธรรมราช, 2529.
Call Number
959.383 น117ก 2529
Location
หอสมุดกลาง

image

image
การศึกษาสาเหตุการเสื่อมโทรมของแหล่งโบราณสถาน โครงการขุดแต่งบูรณะโบราณสถานสิชล / จังหวัดนครศรีธรรมราช.
Author
นครศรีธรรมราช, จังหวัด.
Published
นครศรีธรรมราช : คณะกรรมการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเพื่อวางแผนพัฒนาแหล่งโบราณสถานเมืองนครศรีธรรมราช, 2528.
Call Number
390.9593 น117ก 2528
Location
หอสมุดกลาง

image

image
การศึกษาเพื่อจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2530-2534 : แผนพัฒนาอุตสาหกรรม / วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช : สารวิทย์ บุษยรัตน์ วิฑูรย์ เวชประสิทธิ์ และบุณฑริกา เลิศศาสตร์วัฒนา.
Author
นครศรีธรรมราช, วิทยาลัยครู.
Published
นครศรีธรรมราช : ศูนย์วิจัยวางแผนและพัฒนา วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช, 2528.
Call Number
330.9593 น117ก 2528
Location
หอสมุดกลาง

image
การสื่อสารเพื่อพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง นครศรีธรรมราช พะเยา / รงค์ บุญสวยขวัญ, ชนรรถภรณ์ วรพิทยหิรัญ.
Author
รงค์ บุญสวยขวัญ.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักงานสภาพัฒนาการ สถาบันพระปกเกล้า, 2555.
Location
หอสมุดกลาง

image

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles