Search again

Found: 108  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image

image
การท่องเที่ยวและงานมัคคุเทศก์ : เอกสารประกอบการอบรมมัคคุเทศก์อาชีพ รุ่นที่1ของจังหวัดนครศรีธรรมราช / ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครศรีธรรมราช.
Author
นครศรีธรรมราช, จังหวัด. ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน.
Published
นครศรีธรรมราช : ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครศรีธรรมราช, 2530.
Call Number
915.9593 น117ก 2530
Location
หอสมุดกลาง

image
การนำนโยบายความเป็นเลิศทางวิชาการไปปฏิบัติ : กรณีศึกษาการพัฒมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช / เจนจิรา โยธาศรี.
Author
เจนจิรา โยธาศรี.
Published
นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, 2549.
Location
หอสมุดกลาง

image
การมีส่วนร่วมของสตรีในการพัฒนาชนบท ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช / นิภา สมเชื้อ.
Author
นิภา สมเชื้อ.
Published
นครศรีธรรมราช : สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช, 2546.
Location
หอสมุดกลาง

image
การวิจัยประเมินผลการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยชาวกะทูน ณ ชุมชนศุภนิมิตท้ายช่อง อำเภอพิปูน / ปัญญา เลิศไกร.
Author
ปัญญา เลิศไกร.
Published
นครศรีธรรมราช : วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช, 2534.
Call Number
904.5 ป113ก 2534
Location
หอสมุดกลาง

image

image

image
การศึกษานิทานพื้นบ้านในจังหวัดนครศรีธรรมราช / วิเชียร ณ นคร.
Author
วิเชียร ณ นคร.
Published
นครศรีธรรมราช : ศูนย์วัฒนธรรมภาคใต้ วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช, 2531.
Location
หอสมุดกลาง

image
การศึกษาวิเคราะห์ค่านิยมเกี่ยวกับสตรีไทยถิ่นใต้ที่ปรากฏในวรรณกรรมท้องถิ่นประเภทมุขปาฐะ / วิเชียร ณ นคร, วิมล ดำศรี.
Author
วิเชียร ณ นคร.
Published
นครศรีธรรมราช : ศูนย์วัฒนธรรมภาคใต้ วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช, 2525.
Call Number
390.9593 ว315ก 2525
Location
หอสมุดกลาง

image
การศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมมุขปาฐะเมืองนครศรีธรรมราช / วิมล ดำศรี.
Author
วิมล ดำศรี.
Published
นครศรีธรรมราช : ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช, 2539.
Location
หอสมุดกลาง

image
การศึกษาวิเคราะห์ศาสตร์ในสุบินสำนวนเก่า วรรณกรรมของกวีชาวนครศรีธรรมราช / วิมล ดำศรี.
Author
วิมล ดำศรี.
Published
นครศรีธรรมราช : ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, 2553.
Call Number
895.918 ว36ก 2553
Location
หอสมุดกลาง

image
การศึกษาวิเคราะห์เพลงกล่อมเด็กเมืองนครศรีธรรมราช / วิมล ดำศรี.
Author
วิมล ดำศรี.
Published
นครศรีธรรมราช : โปรแกรมวัฒนธรรมศึกษา ภาควิชาภาษาไทย วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช, 2532.
Call Number
398.8 ว36ก 2532
Location
หอสมุดกลาง

image
การศึกษาสภาพหมู่บ้านเป้าหมาย ตำบลแหลมตะลุมพุก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช / กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน เขต 8 จังหวัดนครศรีธรรมราช.
Author
นครศรีธรรมราช, กองกำกับการตชด. เขต 8.
Published
นครศรีธรรมราช : กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน เขต 8 จังหวัดนครศรีธรรมราช, 2529.
Call Number
959.383 น117ก 2529
Location
หอสมุดกลาง

image
การศึกษาเพื่อจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2530-2534 : แผนพัฒนาอุตสาหกรรม / วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช : สารวิทย์ บุษยรัตน์ วิฑูรย์ เวชประสิทธิ์ และบุณฑริกา เลิศศาสตร์วัฒนา.
Author
นครศรีธรรมราช, วิทยาลัยครู.
Published
นครศรีธรรมราช : ศูนย์วิจัยวางแผนและพัฒนา วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช, 2528.
Call Number
330.9593 น117ก 2528
Location
หอสมุดกลาง

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles