Search again

พบ: 26  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
วิทยาศาสตร์การกีฬากับนักกีฬาและผู้ฝึกสอน / มูลนิธิกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 13.
ผู้แต่ง
มูลนิธิกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 13.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ มูลนิธิกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 13, 2564.
เลขเรียก
613.71 ว346 2564
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
วิทยาศาสตร์การกีฬาท้าพิสูจน์ / กระทรวงศึกษาธิการ.
ผู้แต่ง
ศึกษาธิการ, กระทรวง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ศูนย์พัฒนาหนังสือ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2539.
เลขเรียก
796 ศ311ว 2539
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว / เจสดา ธนภาคะนนท์
ผู้แต่ง
เจสดา ธนวิภาคะนนท์.
สำนักพิมพ์
สุรินทร์ : ภาควิชาพลศึกษาและนันทนาการ คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏสุรินทร์, 2541.
เลขเรียก
796 จ584ว 2541
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว / เจสดา ธนวิภาคะนนท์.
ผู้แต่ง
เจสดา ธนวิภาคะนนท์.
สำนักพิมพ์
นครสวรรค์ : สถาบันราชภัฏนครสวรรค์, 2542.
เลขเรียก
612.04 จ584ว 2542
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
ผู้แต่ง
ชาญชัย เรืองขจร.
สำนักพิมพ์
สงขลา : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏสงขลา, 2542
เลขเรียก
612.04 ช232ว 2542
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
หลักการฝึกกีฬา สำหรับผู้ฝึกสอนกีฬา / สนธยา สีละมาด.
ผู้แต่ง
สนธยา สีละมาด.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547.
เลขเรียก
796.077 ส154ห 2547
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
หลักการฝึกกีฬาสำหรับผู้ฝึกสอนกีฬา / สนธยา สีละมาด.
ผู้แต่ง
สนธยา สีละมาด.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555.
เลขเรียก
796.077 ส154ห 2555
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
หลักการฝึกกีฬาสำหรับผู้ฝึกสอนกีฬา / สนธยา สีละมาด.
ผู้แต่ง
สนธยา สีละมาด.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560.
เลขเรียก
796.077 ส154ห 2560
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
หลักวิทยาศาสตร์ในการฝึกกีฬา / ธีระศักดิ์ อาภาวัฒนาสกุล.
ผู้แต่ง
ธีระศักดิ์ อาภาวัฒนาสกุล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552.
เลขเรียก
613.7 ธ3711ห 2552
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
เอกสารคำสอนรายวิชา วิทยาศาสตร์การกีฬา / วิชิต สุวรรณโนภาส.
ผู้แต่ง
วิชิต สุวรรณโนภาส.
สำนักพิมพ์
นครศรีธรรมราช : ศูนย์หนังสือราชภัฏนครศรีธรรมราช สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช, 2540.
เลขเรียก
613.7 ว323ค 2540
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
เอกสารคำสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา / วิชิต สุวรรณโนภาส.
ผู้แต่ง
วิชิต สุวรรณโนภาส.
สำนักพิมพ์
นครศรีธรรมราช : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, 2547.
เลขเรียก
613.7 ว323อ 2547
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles