Search again

พบ: 69  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
ก้าวใหม่เทคโนโลยี / กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
ผู้แต่ง
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, กระทรวง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, 2540.
เลขเรียก
606 ว346ก 2540
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ความหวังและอนาคตของชาติทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ผู้แต่ง
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, สถาบัน. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สำนักพิมพ์
พระนครศรีอยุธยา : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, 2540.
เลขเรียก
606 ร226ค 2540
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ทรัพยากร สวทช. สร้างคน สร้างปัญญา / สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ผู้แต่ง
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, สำนักงาน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2543.
เลขเรียก
303.483 พ113ท 2543
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ทิศทางและนโยบายในการจัดการศึกษษด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของประเทศไทยสำหรับช่วงต้นของศตวรรษที่ 21.
ผู้แต่ง
ธีระชัย ปูรณโชติ, บรรณาธิการ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สมาคมการศึกษาแห่งประเทศไทย, 2523.
เลขเรียก
607 ท384 2523
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
นิทรรศการวิชาการ 50 ปี มก. ธรรมชาติเทคโนโลยีและชีวิต / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ผู้แต่ง
เกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัย.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2536.
เลขเรียก
602 ก584น 2536
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ประวัติศาสตร์อนาคต / ชัยวัฒน์ คุประตกุล.
ผู้แต่ง
ชัยวัฒน์ คุประตกุล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : คบไฟ, 2540.
เลขเรียก
303.483 ช116ป 2540
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / นัยพินิจ คชภักดี.
ผู้แต่ง
นัยพินิจ คชภักดี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2527.
เลขเรียก
509 น116พ 2527
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ผลงาน สวทช. เทคโนโลยีเพื่อการพาณิชย์ / สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ผู้แต่ง
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, สำนักงาน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2542.
เลขเรียก
607.2 พ113ผ 2542
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ผลงาน สวทช. เทคโนโลยีเพื่อสาธารณประโยชน์ / สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ผู้แต่ง
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, สำนักงาน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2543.
เลขเรียก
303.483 พ113ท 2543
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีใหม่ : ผลงานที่มีประโยชน์เชิงพาณิชย์ และสาธารณประโยชน์ / สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ผู้แต่ง
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, สำนักงาน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2540.
เลขเรียก
607.2 พ113ผ 2540
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีใหม่ : ผลงานที่มีประโยชน์เชิงพานิชย์และสาธารณประโยชน์.
ผู้แต่ง
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สำนักงาน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2540.
เลขเรียก
607.593 พ113ผ 2540
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีใหม่ : ผลงานที่มีประโยชน์เชิงพานิชย์และสาธารณประโยชน์.
ผู้แต่ง
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, สำนักงาน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2540.
เลขเรียก
607.2 พ113ผ 2540
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
มนุษย์กับวิทยาศาสตร์:เทคโนโลยีและชะตากรรมมนุษย์ /มหาวิทยาลัยศิลปากร.
ผู้แต่ง
ศิลปากร, มหาวิทยาลัย.
สำนักพิมพ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์, 2531.
เลขเรียก
303.483 ศ36ม 2531
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles