พบ 92 Title แสดง     ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร / จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ, วีรวัฒน์ อินทรพร, บรรณาธิการ.
สำนักพิมพ์นครปฐม : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2561.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องสมองและสารสื่อประสาท : ความผิดปกติในภาวะติดสารเสพติด = Brain and neurotransmitters : abnormalities in drug addiction / สุทิสา ถาน้อย.
ชื่อผู้แต่งสุทิสา ถาน้อย.
สำนักพิมพ์พิษณุโลก : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2561.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการศึกษาแบบเรียนร่วม : ปฏิบัติการขั้นสูงในศตวรรษที่ 21 / ภูฟ้า เสวกพันธ์.
ชื่อผู้แต่งภูฟ้า เสวกพันธ์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องระบบควบคุม = Control systems / มุฑิตา สงฆ์จันทร์.
ชื่อผู้แต่งมุฑิตา สงฆ์จันทร์.
สำนักพิมพ์พิษณุโลก : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2561.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เชิงวิศวกรรม = Principle of engineering logistics and supply chain management / กฤษณ์ชาคริตส ณ วัฒนประเสริฐ.
ชื่อผู้แต่งกฤษณ์ชาคริตส ณ วัฒนประเสริฐ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, 2562.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องปัญหาข้อกฎหมายภาษีอากรและการวางแผนภาษีอากรที่นักบัญชีและนักบริหารควรทราบ / ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม.
ชื่อผู้แต่งดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ เพรส, 2560.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1 = Electrical circuit analysis I / นิพัทธ์ จันทรมินทร์.
ชื่อผู้แต่งนิพัทธ์ จันทรมินทร์.
สำนักพิมพ์พิษณุโลก : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2561.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องประชาธิปไตยและกระแสอนุรักษนิยมในเอเชียตะวันออก / ไชยวัฒน์ ค้ำชู, นิธิ เนื่องจำนงค์, บรรณาธิการ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ = Thai for career communication / นวภรณ์ อุ่นเรือน.
ชื่อผู้แต่งนวภรณ์ อุ่นเรือน.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2560.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการบัญชีเพื่อการจัดการ = Managerial accounting / สมลักษณ์ สันติโรจนกุล.
ชื่อผู้แต่งสมลักษณ์ สันติโรจนกุล.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2556.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องสังคมวิทยาพัฒนาการ = Sociology of development / บุญยง ชื่นสุวิมล.
ชื่อผู้แต่งบุญยง ชื่นสุวิมล.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการบัญชีขั้นต้น / จันทนา สาขากร, ศิลปพร ศรีจั่นเพชร.
ชื่อผู้แต่งจันทนา สาขากร.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ทีพีเอ็น เพรส, 2561.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องฉากทัศน์อาเซียน : หลากมิติความเปลี่ยนแปลงในประชาคมและภูมิภาค / บรรณาธิการ: กิตติ ประเสริฐสุข และ พินิตพันธุ์ บริพัตร.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2560.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ : หลักการและการประยุกต์ = Geographic information system : principles and applications / พรรณี ชีวินศิริวัฒน์.
ชื่อผู้แต่งพรรณี ชีวินศิริวัฒน์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องอนามัยสิ่งแวดล้อม = Environmental health / พูลศักดิ์ พุ่มวิเศษ.
ชื่อผู้แต่งพูลศักดิ์ พุ่มวิเศษ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : แอคทีฟ พริ้น, 2562.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง