พบ 218 Title แสดง     ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องObjectives and Key Results (OKRs) เครื่องมือการบริหารผลงานที่ได้ "ใจ" และได้ "งาน" / อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์.
ชื่อผู้แต่งอาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : เอช อาร์ เซ็นเตอร์, 2562.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องพัฒนาองค์กรและชีวิตด้วยแนวคิด OKRs / นภดล ร่มโพธิ์.
ชื่อผู้แต่งนภดล ร่มโพธิ์.
สำนักพิมพ์นนทบุรี : เอ็นพี อินเทลลิเจนซ์, 2561.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องOKRs Coaching แนวทางการโค้ชเพื่อสร้างสรรค์ผลงานอย่างต่อเนื่อง / อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์.
ชื่อผู้แต่งอาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : เอช อาร์ เซ็นเตอร์, 2562.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องคู่มือประยุกต์ใช้ระบบการบริหารผลงาน ด้วยแนวคิดแบบ OKRs / ณรงค์วิทย์ แสนทอง.
ชื่อผู้แต่งณรงค์วิทย์ แสนทอง.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2562.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องมนตร์ทศทิศ / ราตรี อธิษฐาน.
ชื่อผู้แต่งราตรี อธิษฐาน.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : อรุณ, 2561.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องมังกรพรางรัก / เก้าแต้ม.
ชื่อผู้แต่งเก้าแต้ม.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : พิมพ์คำ, 2562.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องบ่วงรัตติกาล / อรพิม.
ชื่อผู้แต่งอรพิม.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : เป็นหนึ่ง, 2562.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องลิขิตกามเทพ / อาริตา.
ชื่อผู้แต่งอาริตา.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2561.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องหลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการจัดการคุณภาพน้ำ / วิรัช จิ๋วแหยม.
ชื่อผู้แต่งวิรัช จิ๋วแหยม.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องรัฐธรรมนูญ : ประวัติศาสตร์ข้อความคิด อำนาจสถาปนา และการเปลี่ยนผ่าน / ปิยบุตร แสงกนกกุล.
ชื่อผู้แต่งปิยบุตร แสงกนกกุล.
สำนักพิมพ์นนทบุรี : ฟ้าเดียวกัน, 2562.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการปฏิวัติการสอนสู่ห้องเรียน 4.0 ด้วย Google for education / ดนัยศักดิ์ กาโร.
ชื่อผู้แต่งดนัยศักดิ์ กาโร.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องระเบียบวิธีวิจัยทางด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว / ยุทธ ไกยวรรณ์, กมลพรรณ ไกยวรรณ์.
ชื่อผู้แต่งยุทธ ไกยวรรณ์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องChatbot คุย inbox ร้าน Facebook ด้วยพนักงาน AI / นพ มหิษานนท์.
ชื่อผู้แต่งนพ มหิษานนท์.
สำนักพิมพ์นนทบุรี : คอร์ฟังก์ชัน, 2562.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องE-tax invoice and receipt กับบัญชียุคดิจิทัล / ยุทธนัยณ์ นิธิพิสุทธิกุล.
ชื่อผู้แต่งยุทธนัยณ์ นิธิพิสุทธิกุล.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : อี-คัสตอม เซอร์วิส, 2562.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์กับมนุษย์ = Human computer interaction (HCI) / วรลักษณ์ วงศ์โดยหวัง ศิริเจริญ.
ชื่อผู้แต่งวรลักษณ์ วงศ์โดยหวัง ศิริเจริญ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง