พบ 50 Title แสดง     ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องแหล่งน้ำกับปัญหามลพิษ /เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต.
ชื่อผู้แต่งเปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543
เลขเรียก551.046ป616ห2543
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องหัวเชือกวัวชน / อาคม เดชทองคำ.
ชื่อผู้แต่งอาคม เดชทองคำ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2543.
เลขเรียก306.487อ216ห2543
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องSpeaking Thai :the fastest way to speak Thai
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : B.E.C.
เลขเรียก495.91824Sp741
สาขาห้องสมุดห้องสมุดศูนย์ภาษา
หอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา บทความวารสาร
ชื่อเรื่อง ข้าวโพด
ชื่อผู้แต่งโรสแมรี่.
แหล่งที่มาใกล้หมอ. ปีที่ 31 ฉบับที่ 6 (ก.ค. 2550) หน้า 72-75 01251511
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง อินโดนีเซีย
ชื่อผู้แต่งสุภาค์พรรณ ตั้งตรงไพโรจน์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คพับลิเคชั่นส์, 2558.
สาขาห้องสมุดห้องสมุดศูนย์ภาษา
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องAnchor CU-TEP / สุทิน พูลสวัสดิ์.
ชื่อผู้แต่งสุทิน พูลสวัสดิ์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือ ที.จี.อาร์.อี., 2560.
สาขาห้องสมุดห้องสมุดศูนย์ภาษา
หอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง Systems & structures : the world’s best anatomical charts
ชื่อผู้แต่งAnatomical Chart Company
สำนักพิมพ์[New York] :Anatomical Chart Company, c2014.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องเรือนดาหลา /ทิพย์ทิวา.
ชื่อผู้แต่งสุฑารทิพย์ สมพงศ์สกูล.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : มายดรีม, 2557
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องกล้วยไม้ /โดย ผ่องพรรณ สร้อยอุบล.
ชื่อผู้แต่งผ่องพรรณ สร้อยอุบล.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : อักษรสยามการพิมพ์, 2549
เลขเรียก635.9344ผ192ก2549
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง การปกครองท้องถิ่นไทย : หลักการและมิติใหม่ในอนาคต
ชื่อผู้แต่งโกวิทย์ พวงงาม.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :วิญญูชน, 2550.
เลขเรียก352.1409593ก873ก2550
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง พม่าในหน้าประวัติศาสตร์
ชื่อผู้แต่งเกริกฤทธิ์ เชื้อมงคล.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : เพชรประกาย, 2558.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา บทความวารสาร
ชื่อเรื่อง "มะนาว" กับสุขภาพ
ชื่อผู้แต่งมธุรส วงษ์ครุธ.
แหล่งที่มาน.ส.พ. กสิกร. ปีที่ 86 ฉบับที่ 4 (ก.ค.-ส.ค. 2556) หน้า 58-60.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา บทความวารสาร
ชื่อเรื่องการปลูกอ้อยปลายฝน (ปลูกข้ามแล้ง) /นายมดเขียว.
ชื่อผู้แต่งนายมดเขียว.
แหล่งที่มาวารสารรักษ์เกษตร ปีที่ 11 ฉบับที่ 132 (ก.ย. 2555) หน้า 26-28.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา สื่อโสต
ชื่อเรื่องต้นกำเนิดชื่อแซ่จีน /สำนักพิมพ์เอเชียแพ็ค, เรียบเรียง; สิวิณี เตรียมชาญชูชัย, แปล.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2553
เลขเรียก929.42ต1512553
สาขาห้องสมุดห้องสมุดศูนย์ภาษา
หอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง Excellent packaging
ชื่อผู้แต่งChen, Benny., ed.
สำนักพิมพ์Hong Kong :Hightone Publishing Limited, 2016.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง