เดือน/ปี :  
พบ 48 Title แสดง     ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องเพชรพระอุมา /พนมเทียน, นามแฝง.
ชื่อผู้แต่งฉัตรชัย วิเศษสุวรรณภูมิ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ณบ้านวรรณกรรม, 2555-2556
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง การพัฒนาหลักสูตร : ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ
ชื่อผู้แต่งชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :วีพรินท์(1991), 2559.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง ภูมิศาสตร์และภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ 6 ภูมิภาคของโลก
ชื่อผู้แต่งดนัย ไชยโยธา.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :โอเดียนสโตร์, 2549.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง การจัดการเรียนรู้ = Learning management
ชื่อผู้แต่งศศิธร เวียงวะลัย.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :โอเดียนสโตร์, 2556.
เลขเรียก371.3028ศ183ก2556
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับเอกเทศสัญญา / รัฐสิทธิ์ คุรุสุวรรณ.
ชื่อผู้แต่งรัฐสิทธิ์ คุรุสุวรรณ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องประวัติปรัชญาการเมือง /ลีโอ สเตร๊าส์ และโจเซ็ฟ คร๊อปซีย์ บรรณาธิการ ; สมบัติ จันทรวงศ์, แปล.
ชื่อผู้แต่งสมบัติ จันทรวงศ์,
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : คบไฟ, 2558
เลขเรียก320.01ป17112558
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง การพัฒนาทักษะชีวิตสําหรับเด็กปฐมวัย : เอกสารการสอนชุดวิชา 21008 = Life skills development for early Childhood
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
สำนักพิมพ์นนทบุรี :สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง ภูมิศาสตร์ทวีปเอเชีย
ชื่อผู้แต่งดนัย ไชยโยธา.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :โอเดียนสโตร์, 2554.
เลขเรียก915ด1511ภ2554
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง"ข้ออ้าง" การปฏิวัติ-รัฐประหารในการเมืองไทยสมัยใหม่ / ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์.
ชื่อผู้แต่งธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2561.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง ภาวะผู้นำ : ทฤษฎี การวิจัย และแนวทางสู่การพัฒนา
ชื่อผู้แต่งรัตติกรณ์ จงวิศาล.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556.
เลขเรียก658.4092ร114ภ2556
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร =Thai for communication /จิรวัฒน์ เพชรรัตน์, ผู้แต่ง : อัมพร ทองใบ, ผู้แต่งร่วม.
ชื่อผู้แต่งจิรวัฒน์ เพชรรัตน์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2555
เลขเรียก495.918จ377ภ2555
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องครอบครัวตึ๋งหนืด... / Irum, เขียน ; Ryu Soo Young, ภาพประกอบ ; กัญญารัตน์ จิราสวัสดิ์, แปล.
ชื่อผู้แต่งอีรุม.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, 2551-.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการพัฒนาหลักสูตร /บุญเลี้ยง ทุมทอง.
ชื่อผู้แต่งบุญเลี้ยง ทุมทอง.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553
เลขเรียก375บ435ก2553
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรแนวคิดและกระบวนการ = Curriculum research and development concept and process / ชวลิต ชูกำแพง.
ชื่อผู้แต่งชวลิต ชูกำแพง.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ชื่อผู้แต่งทองหล่อ วงษ์ธรรมา.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :โอเดียนสโตร์, 2559.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง