เดือน/ปี :  
พบ 50 Title แสดง     ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องเพชรพระอุมา /พนมเทียน, นามแฝง.
ชื่อผู้แต่งฉัตรชัย วิเศษสุวรรณภูมิ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ณบ้านวรรณกรรม, 2555-2556
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องครอบครัวตึ๋งหนืด... / Irum, เขียน ; Ryu Soo Young, ภาพประกอบ ; กัญญารัตน์ จิราสวัสดิ์, แปล.
ชื่อผู้แต่งอีรุม.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, 2551-.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง การพัฒนาหลักสูตร : ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ
ชื่อผู้แต่งชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :วีพรินท์(1991), 2559.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องประวัติปรัชญาการเมือง /ลีโอ สเตร๊าส์ และโจเซ็ฟ คร๊อปซีย์ บรรณาธิการ ; สมบัติ จันทรวงศ์, แปล.
ชื่อผู้แต่งสมบัติ จันทรวงศ์,
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : คบไฟ, 2558
เลขเรียก320.01ป17112558
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องนครศรีธรรมราช / วิเชียร ณ นคร...[และคนอื่นๆ].
ชื่อผู้แต่งวิเชียร ณ นคร.
สำนักพิมพ์นครศรีธรรมราช : โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์, 2521.
เลขเรียก959.383ว232น2521
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง การปกครองท้องถิ่นไทย : หลักการและมิติใหม่ในอนาคต
ชื่อผู้แต่งโกวิทย์ พวงงาม.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :วิญญูชน, 2559.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร =Thai for communication /จิรวัฒน์ เพชรรัตน์, ผู้แต่ง : อัมพร ทองใบ, ผู้แต่งร่วม.
ชื่อผู้แต่งจิรวัฒน์ เพชรรัตน์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2555
เลขเรียก495.918จ377ภ2555
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง ภูมิศาสตร์และภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ 6 ภูมิภาคของโลก
ชื่อผู้แต่งดนัย ไชยโยธา.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :โอเดียนสโตร์, 2549.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการใช้ภาษา / โดย ชวน เพชรแก้ว, ปรีชา นุ่นสุข และบารณี ถาวระ.
ชื่อผู้แต่งชวน เพชรแก้ว.
สำนักพิมพ์สงขลา : โรงพิมพ์มงคลการพิมพ์, 2521.
เลขเรียก495.918ช17ก2521
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง แนวคิดทางการเมืองและสังคม : ประมวลสาระชุดวิชา 81712 = Political and social concepts
ชื่อผู้แต่งสุโขทัยธรรมธิราช, มหาวิทยาลัย. สาขาวิชารัฐศาสตร์
สำนักพิมพ์นนทบุรี :สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช, 2556.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง Biology
ชื่อผู้แต่งศุภณัฐ ไพโรหกุล.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :แอคทีฟ พริ้นท์, 2559.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร / สายใจ ทองเนียม.
ชื่อผู้แต่งสายใจ ทองเนียม.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2560.
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง อบต. ในกระบวนทัศน์ใหม่ : พัฒนา สร้างเครือข่าย และเสริมความเข้มแข็ง.
ชื่อผู้แต่งโกวิทย์ พวงงาม, บรรณาธิการ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :เสมาธรรม,2544.
เลขเรียกอ1542544
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.... / จัดทำโดย มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.).
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.), 2549-.
เลขเรียก305.26ส132
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องสามก๊ก /Chen wei dong, เขียน; สุขสันต์ วิเวกเมธากร, ผู้แปล.
ชื่อผู้แต่งเฉินเหว่ยตง.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ทองเกษม, 2554
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง