Found: 18  ชื่อเรื่องเรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องคู่มือเที่ยวตามใจชอบ ลาว (2013-2014) /ซองจันทร์.
ชื่อผู้แต่งซองจันทร์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ทิบไทยอินเตอร์บุ๊คส์, 2555
เลขเรียก915.94 ซ192ค 2555
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องคู่มือเที่ยวตามใจชอบ สิงคโปร์ /Supermod.
ชื่อผู้แต่งSupermod.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ทิบไทยอินเตอร์บุ๊คส์, 2556
เลขเรียก915.957 ซ192ค 2556
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องชื่นชมสถาปัตย์ :วัดในหลวงพระบาง /วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์.
ชื่อผู้แต่งวรลัญจก์ บุณยสุรัตน์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2555
เลขเรียกAEC 726.143 ว177ช 2555
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องซัวซะไดย ประเทศกัมพูชา /P. Anuwat.
ชื่อผู้แต่งพี. อนุวัฒน์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : เพาเวอร์เบสท์, 2556
เลขเรียก959.6 พ395ซ 2556
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องตระกูลมหาเศรษฐีอาเซียน /ธนวัฒน์ ทรัพย์ไพบูลย์.
ชื่อผู้แต่งธนวัฒน์ ทรัพย์ไพบูลย์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : กรุงเทพธุรกิจ, 2556
เลขเรียกAEC 923.8 ธ157ต 2556
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง ประวัติศาสตร์พม่า : แผ่นดินแห่งความแตกแยก
ชื่อผู้แต่งอาณัติ อนันตภาค.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :ยิปซี กรุ๊ป, 2556.
เลขเรียก959.1 อ2411ป 2556
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์ลาวหลายมิติ /ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์.
ชื่อผู้แต่งดารารัตน์ เมตตาริกานนท์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2548
เลขเรียก959.4 ด272ป 2548
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง ประวัติศาสตร์เวียดนามในแบบเรียนชั้นประถม
ชื่อผู้แต่งดารารัตน์ เมตตาริกานนท์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ :เมืองโบราณ, 2550.
เลขเรียก959.7 ด272ป 2550
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องผู้ไท ลูกแถน :สานสัมพันธ์ เชื่อมพรมแดนอาเซียน--เป็นหนึ่งเดียว /สุเทพ ไชยขันธุ์, เขียน.
ชื่อผู้แต่งสุเทพ ไชยขันธุ์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2556
เลขเรียกAEC 959.3 ส845ผ 2556
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องมรดกโลกทางวัฒนธรรมในอาเซียน =Unesco World heritage sites in ASEAN /ฝ่ายวิชาการ สถาพรบุ๊คส์, เรียบเรียง ; บรรณาธิการ วุฒิชัย อยู่สุภาพ.
ชื่อผู้แต่งวุฒิชัย อยู่สภาพ,
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2555
เลขเรียกAEC 930.1 ม174 2555
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องมหาเศรษฐีอาเซียน /บุญชัย ใจเย็น.
ชื่อผู้แต่งบุญชัย ใจเย็น.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2556
เลขเรียกAEC 923.8 บ432ม 2556
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องมิงกลาบา ประเทศพม่า /P. Anuwat.
ชื่อผู้แต่งพี. อนุวัฒน์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : เพาเวอร์เบสท์, 2556
เลขเรียก915.91 พ395ม 2556
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องย้อนรอยประวัติศาสตร์ 10 ประเทศในอาเซียน :History of 10 Asean Countries /ดาณุภา ไชยพรธรรม, เรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งดาณุภา ไชยพรธรรม.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : มายิก, [2556]
เลขเรียก959 ด244ย 2556
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องสยามที่ไม่ทันได้เห็น =Siam-Khmer : the untold story /ไกรฤกษ์ นานา.
ชื่อผู้แต่งไกรฤกษ์ นานา.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : โพสต์บุ๊กส์, 2554
เลขเรียกAEC 959.6 ก979ส 2554
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องสิงคโปร์เสือธุรกิจแห่งอาเซียน /ถนอมศักดิ์ จิรายุสวัสดิ์.
ชื่อผู้แต่งถนอมศักดิ์ จิรายุสวัสดิ์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ปราชญ์สำนักพิมพ์, 2556
เลขเรียกAEC 650.095957 ถ159ส 2556
สาขาห้องสมุดหอสมุดกลาง
Page : 1 2
Search Tools: Get RSS Feed